[Epub] ↠ Taşları Yemek Yasak Author İsmet Özel – Burberry-outlets-online.co.uk

Taşları Yemek Yasak Modern ya ama bi imi, k f r ile iman aras nda izgi ekmeyi bilen hi bir M sl man yozla t ramaz Yozla anlar, modern ya ama bi imi ile kar la madan nce de b yle bir izgiyi hayatlar nda nemli saymam olanlard r. Arka Kapaktan Sl M Sorumluluklar M Z N Merkezden Muhite Yerine Getirilmesi Inanc Yla Yaz Lm Bir Metindir Elinizdeki Kitap zg rl kle h rriyet aras na kal n bir izgi izip, zg rl z g rl k gibi t rk enin bir g zelli ine ba layan bir kitap iirsiz ama g zel bir ismet zel kitab Kazara elime ge en bir kitap yle bir sayfalar kar t rd m, i indekiler k sm ndan ba l klar okudum, bir ka paragraf h zl ca yutup yaz lar n da maksimum d rt sayfa oldu unu da g r nce ben bunu hemen okur bitiririm diye atlad m kitaba Netice 2019 dan kalan bitmemi bir kitap Her ba l k bir oda her sayfa bir duvar her paragraf a r birer ta Bitmiyor Yazar ayr ca ilk okuyu um Kendisi hakk nda yersiz bir n yarg m vard O zaten kitab kar t r rken kayboldu ama bu kadar yo un bir kita Kazara elime ge en bir kitap yle bir sayfalar kar t rd m, i indekiler k sm ndan ba l klar okudum, bir ka paragraf h zl ca yutup yaz lar n da maksimum d rt sayfa oldu unu da g r nce ben bunu hemen okur bitiririm diye atlad m kitaba Netice 2019 dan kalan bitmemi bir kitap Her ba l k bir oda her sayfa bir duvar her paragraf a r birer ta Bitmiyor Yazar ayr ca ilk okuyu um Kendisi hakk nda yersiz bir n yarg m vard O zaten kitab kar t r rken kayboldu ama bu kadar yo un bir kitap ger ekten beklemiyordum Kitab zetlemek gerekirse, aa k sa k sa yaz lar ben bunu hemen bitiririm diye at lmay n nk az kelime ile ok ey anlatman n sanat varsa bu kitap i te onun m cessem halidir yi okumalar Okumakta ge kald m bir kitapt smet zel okumaya ba larsan z Waldo sen neden burada de ilsin den sonra okuyaca n z ilk kitap olabilir Kullu umuzu sorgulay p, s n rlar m z nas l anlamd raca m z kitap kendi i inde temellendirmi , cevaplam ve g revini tamamlam Kitab n arka kapa n kapatt ktan sonra as l b y k sorumluluk ve yeni bir yol olarak slam n yolundan y r mek de bize kal yor Kitab n i indeki baz nemli konular Ak l ve ak lc l k aras ndaki fark nedir Bat n n ve Okumakta ge kald m bir kitapt smet zel okumaya ba larsan z Waldo sen neden burada de ilsin den sonra okuyaca n z ilk kitap olabilir Kullu umuzu sorgulay p, s n rlar m z nas l anlamd raca m z kitap kendi i inde temellendirmi , cevaplam ve g revini tamamlam Kitab n arka kapa n kapatt ktan sonra as l b y k sorumluluk ve yeni bir yol olarak slam n yolundan y r mek de bize kal yor Kitab n i indeki baz nemli konular Ak l ve ak lc l k aras ndaki fark nedir Bat n n ve T rkiye nin sa ve sol kavramlar aras ndaki ili ki nedir Hangi de erlerimiz slam a aittir, hangileri zamanla yok olup gider Cans z varl klar, bitkiler ve hayvanlar nas l kulluk ederler nsan b t n bunlar n hepsinden ge erek nas l kul olabilir nsan n ta yemeye ihtiyac yok diyorsun yleyse unu d n nsan n ihtiyac olmadan fazlas n elinde tutmas kendisi i in ta gibidir Bu yaln z mallar, servet, g gibi nesnelerde ge erli de il Merhamet, efkat, tevazu gibi eyler i in de b yle Bilgi i in de b yle E er herhangi bir ey insanlar n istifadesine a ksa ancak istifade edildi i kadar o ey olur, o eyden istifade edilmezse art k o ta t r ve ger ekten onu istifadeye konu etmeksizin kullananlar ta yemi olurlar Sana yaram y nsan n ta yemeye ihtiyac yok diyorsun yleyse unu d n nsan n ihtiyac olmadan fazlas n elinde tutmas kendisi i in ta gibidir Bu yaln z mallar, servet, g gibi nesnelerde ge erli de il Merhamet, efkat, tevazu gibi eyler i in de b yle Bilgi i in de b yle E er herhangi bir ey insanlar n istifadesine a ksa ancak istifade edildi i kadar o ey olur, o eyden istifade edilmezse art k o ta t r ve ger ekten onu istifadeye konu etmeksizin kullananlar ta yemi olurlar Sana yaram yorsa b rak ba kas na yaras n Sana yaramad halde sende olan hem senin hem ba kas n n aleyhinedir Ta lar yeme, ta lar yemek yasak Surat Asmak Hakk m z, Bat l la man n ki Y z , Zann n Ak lc Mazereti, Ta lar Yemek Yasak gibi daha nice b l mleriyle isabetli tespitler yapmaktan te ta gedi ine koymu eser G n m z T rkiyesinde kavram karga as yla buland r lm zihinlerimizi ger eklerle y zle tiriyor. Bir kitab n hakk t r..ama her kitap 3 kez okunmaz..bu kitab y l n farkl zamanlar nda kez okumak gerek diye d n yorum..


About the Author: İsmet Özel

smet zel, air ve yazar.Bir s re Siyasal Bilgiler Fak ltesi nde renim g rd kten sonra, Hacettepe niversitesi Frans z Dili ve Edebiyat ndan mezun oldu 18 y l Devlet Konservatuvar nda Frans zca okutmanl yapt Ataol Behramo lu yla birlikte Halk n Dostlar dergisini kurdu ve y netti 1963 ten itibaren iirleri yay mlanmaya ba lad 1974 te d nsel ve ruhsal bir de i im ya ayarak yaz hayat na slami d nce er evesinde devam etti Uzun y llar e itli gazetelerde k e yazarl yapt 2005 te T rkiye Yazarlar Birli i deneme ve st n hizmet d l n kazand 9 iir, 22 deneme, s yle i, mektup ve 5 eviri kitab na imza att.1978 y l nda kaleme ald Mesele Teknik, Medeniyet, Yabanc la ma en nemli kitaplar ndan biridir 2007 y l nda kurulan stiklal Mar Derne i nin kurucusu ve h len genel ba kan d r.wikipedia.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top