తప్పు చేద్దాం రండి..! ePUB

తప్పు చేద్దాం రండి..! అతడు భగవంతుడిని సవాలు చేశాడు’నీ అవసరం లేకుండానే నేను సుఖంగా ఉండగలనని’ పందెం కాశాడు ఆమెను తన తరుపున సాక్షిగా ఎన్నుకున్నాడు తప్పు చెయ్యిమని ఆమెను ప్రోత్సహించాడు ఉన్నత శిఖరాలను ఎక్కించాడు గెలిచాడా? వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని మొదటిసారిగా సస్పెన్స్ కథారూపంలో చెపుతున్న సరికొత్త సంచలనం ప్రయోగం తెలుగులోనే అపూర్వం The pages gives you an inner feelings of daily faced issues and their answers This book changed me a lot I was a different person before reading this book and after reading this book Has shades of the story from The Fountainhead by Ayn Rand, but has an excellent message that carries a message that is exceptional at a human level that can be applied through generations An exceptional take on human abilities if applied on the correct level of principles Must read. Master piece by yandamoori verendranath,I have read this bookthen 5 times i strongly recommend to everyone. I dunno what to sayThis has to be my Bible

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top