[Read] ➬ Uzol ➵ Dominik Dán – Burberry-outlets-online.co.uk

Kedysi som sa pok sila pre ta Be tiu, ale nezvl dla som to tylisticky to bolo na dve facky a dejovo ma to sotva mohlo prekvapi , ke e o Ondrejovi Rigovi som mala dostatok re lnych, nie beletrizovan ch inform ci Kapitolu Dominik D n som uzavrela Odhodlanie nep a sa do jeho kn h trvalo pomerne dlho, nakriatla ma a audioverzia v podan Mari na Gei berga a skuto nos , e v aute potrebujem ahk a z bavn beletriu Tak som to sk sila Zhruba do polovice knihy by sa dalo hovori o budovan atmosf ry, dokonca aj to mno stvo paraleln ch pr behov sa jav ako dobr n pad, preto e logicky o ak vate, e sa na konci rafinovane splet No iasto ne Ako ke zapletiete dc re vrko a potom zist te, e nem te gumi ku, tak to nech te tak a ono to tak chv u dr Slab n to m hne nieko ko dlh ie rozhovory vy etrovate ov s plynul asi ako ru n anim cia pri zemetrasen , mnoh v razy do socialistick ho SSR roku 1988 v bec nepatria, atmosf ra asto p sob tak, ako ke si socializmus s udskou tv rou predstavuje v roku 2017 erstv absolvent gymn zia Okrem toho s postavy bu nudn , nevyu it i naopak nadu van , eventu lne i vyslovene odpudiv Netreba hrdinov bez b zne a hany, z chra uj cich utl an slovensk ud, ale autor by mal dosiahnu aspo to, e pre ich konanie mo no n js ist mieru pochopenia, aj ke nes hlas me Pre m a sa ni podobn neudialo Nevy tam mu primnoho dejov ch l ni , preto e mohli fungova ak by editor alebo autor odstr nil zbyto n detaily a ustr il druh polovicu knihy, ke sa mali rovnako s be ne zbieha a vysvetli sa navz jom namiesto toho sa odkr va jedna po druhej, tak e dlho p sobia hlucho, a to teda na plnom konci zaklapne , ale rovnako nev razne, ako cel to rozplietanie Plusom s niektor sc ny, ktor v tom mori v ednosti doslova zasvietia a loveku nasko hr a v hrdle s to pr ve tie, kde je oby ajn lovek konfrontovan s obludnos ou e t back ch met d Uzol je ako mnoh s asn slovensk seri ly Chcelo by to rie i ve k t my, ale spracov va ich ako telenovelu, s karikat rami namiesto post v. Zo za iatku, tro ku ve a politiky a m lo ak n , ale potom sa to rozbehlo a nevedela som knihu pusti z ruky te m sa na al ie pr pady Je to v po ad estn ct Dominika D na s Richardem Krauzem, p esto v t to knize cel p b h Richarda Krauza za n e vra du pracovn ka Slovnaftu a t kosti na odd len vra d slovensk krimin lky, kam pr v nastoupil St et v se se syst mem tato kniha se odehr v v roce 1988 a e , jestli v tomto syst mu, se v m co k n mu pat , m e obst t a jestli na to bude m t aludek.Je to hrozn dob e napsan , Dominik D n nezap e svou pov st nejprod van j ho slovensk ho autora a hlavn pov st jednoho z nejlep ch autor detektivek st edn a v chodn Evropy Jednotliv motivy knihy maj sice trochu nevyv en prostor tzn e t eba kl ov akce Rusalka, kterou cel kniha vrchol , se stane hrozn rychle a na mal m prostoru , ale kouzlo knihy neub r.Mimochodem, knihu jsem v podstat p e etl na dv nadechnut Kdybych m l tolik asu na ten , kolik bych cht l, tak za jedno odpoledne by byla p e ten Hodn tiv , opravdu moc.Tak e pokud m te detektivky r di, zapamatujte si jm no Dominika D na. T to knihu som tala dlh ie,ako som pl novala Bolo to kv li tomu, e ma t to kniha, ia ,nebavila V inou som sa pri nej nudila,m lokedy ma bavila koda no Ve predsa to je D n akala som trochu viac.4 10. V Roku Nastal V Kari Re Richarda Krauza V Znamn Zlom, Post Pil O Stupienok Vy Ie A Z Poch Dzkara Sa Stal Detekt V Hne Prv Pr Pad, Vra Da Robotn Ka V Ropnej Rafin Rii, Mu D Va Poriadne Zabra A Namiesto Toho, Aby Sa Venoval Sylvii A Malej Dc Re, Ost Va V Pr Ci E Te Dlh Ie Do Noci Ne Predt M Mo No Aj Preto, E Rozohral Ve Mi Riskantn Hru S Kr Snou Bufet Rkou Valikou Na Oddelen Vr D E Te Nepracuje Ani Chos , Ani Canis, Ani Krpat Kuky, S Tam Iba Dvaja Z Bud Cej Partie, Burger A Hanzel A Obaja, Ale Najm Burger Sa Chopia Mlad Ho El Va Policajn Ho Remesla A Rozhodn Sa Z Neho Vychova Detekt Va Pod A Svojich Predst V Politick Situ Cia, S Druhovia Z Ministerstva, Kolegovia Zo T Tnej Bezpe Nosti, Ale Hlavne Bezoh Adnos Tej Doby Zaved Trojicu Detekt Vov Do Naozaj Bizarn Ho Prostredia Medzi Ostnat Dr Ty Tiahnuce Sa Po Celej T Tnej Hranici So Z Padn M Svetom Tu Sa Stane Vra Da Vojensk Ho Pilota Nadzvukov Ch St Ha Iek, Vra Da, Ktor Mala Zni I Krauzovu Kari Ru U V Z Rodku Pred Detekt Vom Le Gordick Uzol I N Jde Odvahu Rozsekn Ho, Nevie Za Va Nie O, S M Sa Aspo Raz Za Ivot Mus Popasova Ka D Ozajstn Mu Velmi dobry tah pisat takto nechronologicky, lebo keby toto bola prvotina, tak DD ma az tak nenadchne a neoslovi Ale kedze mam precitane vsetky ostatne, tak je to prijemne vysvetlenie zaciatku kariery Krauza Je ina ako vsetky predtym, ale vobec mi to nevadi Aspon som sa dozvedela viac o dobe, ktoru som nastastie zazila len ako dieta a som vdacna za dobu, v ktorej zijem, aj ked samozrejme ani ta nie je dokonala Za tky detektiva Richarda Krauze vykreslen atmosf ry za komunismu u n s je velmi trefn , a z toho jde mr z po z dech Co lov k ud l i neud l pro sebe a svou rodinu, nahl eno z r zn ch hl pohledu Kdy p jde lov k re imu na ruku a kdy se vzep e Dejepis n m to v etko tak mierne popisoval Ur ite jedna z najlep ch Danoviek. Na samotnou knihu jsem byla velice zv dav Ani s esk mi, ani se slovensk mi autory nem m moc zku enost a u v bec ne, co se t k detektivn ho nru Uzel ov em nen pln typick detektivka, ta vy et ovac vlo ka je tu odstavena sp e na druhou kolej, ale i tak mus m ct, e se mi samotn kniha v n l bila Byl to skv l pohled na komunistickou dobu u n s, d ky emu si ten i uv dom , jak r d vlastn je za to, e dnes u je to doba minul Autor v knize rozpracov v v ce lini , kter pak promy len m zp sobem spojuje dohromady Dok e ten e skv le napnout a to u jenom t m, e si vra du nech a do poloviny knihy D ky autorovu stylu psan je kniha velice tiv , h d m proto, e ji p e tete na p r posezen J sama jsem te v n zv dav na dal tvorbu od pana D na.Nevad li v m trochu netypick detektivky a chcete li si p e st n co odehr vaj c se za komunismu v eskoslovensku, ur it s hn te po t to knize Dle m ho n zoru nebudete litovat, Uzel je opravdu hodn dobr etba.Cel recenze se nach z na blogu Uzol


About the Author: Dominik Dán

Dominik D n je slovensk spisovate detekt vnych rom nov P e pod pseudonymom, v skuto nosti nem 56 rokov aj ke tento daj bol vytvoren celkom n hodne pri chybnom zadan spisovate ovho d tumu narodenia pri vyd van knihy a v s asnosti autorsky spolupracuje pri tvorbe nov ho slovensk ho seri lu Krimin lka Star mesto.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top